Kognitiva Psykoterapimottagningen i Umeå

KPT-KBT
Home
Mottagningen
Erbjuder
KPT-KBT
Tidsbeställning

Vad är KPT / KBT ?

 

Kognitiv psykoterapi utgår ifrån att människan präglas och påverkas av sina samlade erfarenheter. Viktiga delar är vår livshistoria, specifika livshändelser, sociala och kulturella faktorer.

De erfarenheter vi bär med oss bildar livsregler, som styr hur vi uppfattar oss själva, vår omvärld och framtid.

Dessa livsregler kan ibland vara mindre väl fungerande för individen och kan då leda till olika former av psykiska lidanden.

Arbetet i psykoterapin fokuseras på våra känslor, tankar och beteenden.

Psykoterapin syftar till att få kunskap, insikt och finna nya strategier, som är mer ändamålsenliga för individen.

Acceptans - medveten närvaro (mindfulness) är något som man använder sig av i kognitiv terapi.

Kognitiv psykoterapi kan sammanfattas med orden " känslan - tankens kraft och beteendets stryka "

Klientens egen nyfikenhet och vilja till förändring har en stor betydelse för framgång liksom hemuppgifter, verklighetsprövning och beteendeexperiment är centrala inslag i psykoterapin.

Kognitiv psykoterapi är en välbeprövad terapiform som lämpar sig för ångest-, depressionstillstånd, tvångssyndrom, olika typer av fobier, utmattnings/ utbrändhets tillstånd.

KBT är ett samlingsbegrepp för kognitiva och beteende inriktade terapi som har integrerats med inlärningspsykologi och informations bearbetningsteori som gemensam grund.

KBT är ett samarbetsprojekt
I KBT deltar man aktivt i sin egen behandling. Aktiviteten kan bestå av kartläggningar, övningar och experiment med nya beteenden som man gör själv eller tillsammans med sin behandlare.

KBT är fokuserat på nuet

Det kan vara viktigt i KBT att förstå hur en problematik har uppkommit, eller tala om traumatiska händelse i det förflutna. Men tyngdpunkten ligger alltid på här-och-nu, på hur man skapar påtaglig förändring i sitt dagliga liv.

Tankar och beteende

KBT står för kognitiva och beteendeinriktade terapier (eller kognitiv beteendeterapi) och är den svenska översättningen av CBT – Cognitive Behavioral Therapy. Namnet kommer sig av att terapiformens teorier och metoder kommer från två olika forskningstraditioner, kognitions- och inlärningspsykologin. Inom sfKBT ser vi KBT som ett paraplybegrepp som omfattar delvis skilda terapiformer och metoder. Hit hör bland annat kognitiv terapi, beteendeterapi, schemafokuserad terapi, dialektisk beteendeterapi (DBT) och Acceptance and commitment therapy (ACT). Den gemensamma nämnaren är i första hand terapiernas solida vetenskapliga grund. KBT finns i många olika former.

 

" Medvetenhet om Dig själv och omvärlden, hur Du tänker och känner är

   grunden till framtidens valmöjlighet och förändring "

 

 

 

 

  dot dot dot

Webmaster Per-Anders Jonson, info@kpt.se, 2013-08-01